Kính gửi Nonstop.vn,

Tôi là chủ sở hữu bản quyền của một tác phẩm âm nhạc đã bị vi phạm trên trang web Nonstop.vn của bạn. Tên tác phẩm bị vi phạm là [tên tác phẩm] của [tên nghệ sĩ], và việc vi phạm đã xảy ra trên trang web của bạn tại đường dẫn [URL của trang web].

Tôi xác nhận rằng tôi là chủ sở hữu bản quyền hợp pháp của tác phẩm này, và tôi chưa cho phép bất kỳ việc sử dụng nào của tác phẩm của tôi trên Nonstop.vn. Sự sử dụng trái phép tác phẩm của tôi trên trang web của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tôi.

Do đó, tôi yêu cầu bạn ngay lập tức loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền khỏi trang web của mình và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng tác phẩm của tôi trên Nonstop.vn trong tương lai.

Thông báo DMCA này được cung cấp dựa trên các điều khoản của Digital Millennium Copyright Act (DMCA) và chứa những thông tin sau đây:

 1. Xác định tác phẩm bị vi phạm bản quyền: [tên tác phẩm] của [tên nghệ sĩ].

 2. Xác định nội dung vi phạm và cung cấp thông tin đủ để cho phép nhà cung cấp dịch vụ tìm thấy nội dung đó: [miêu tả nội dung bị vi phạm và đường dẫn đến trang web Nonstop.vn chứa nội dung đó].

 3. Cung cấp thông tin để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên lạc với người yêu cầu, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email nếu có, mà người yêu cầu có thể được liên lạc.

 4. Một tuyên bố rằng người yêu cầu tin tưởng tốt trong việc sử dụng nội dung bị vi phạm theo cách bị yêu cầu.

 5. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới sự trừng phạt của tội danh giả mạo, người yêu cầu được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị vi phạm.T

  ôi kết thúc của thông báo DMCA là một tuyên bố chữ ký, bao gồm:

  1. Chữ ký của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu.

  Mong rằng bạn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền và giữ cho Nonstop.vn hoạt động trong tương lai một cách hợp pháp và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác.

  Xin cảm ơn,

  [Chữ ký của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu]

  [Tên của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu]

  [Địa chỉ của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu]

  [Số điện thoại của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu]

  [Địa chỉ email của người yêu cầu hoặc của người được ủy quyền để hành động thay mặt cho người yêu cầu]

:: / ::